دختر ریحانه سادات میرصانع گوینده خبر در بیت المقدس

این خنده های از ته دل موج خواهد زد روی صورت همه #کودکان ملتهای رنج کشیده... #فرج نزدیک است . پ ن: بابت کیفیت پائین ویدئو عذر خواهم بعد از آپلود اینطور شد و هرچه تلاش کردم اصلاح نشد!!!. قبه الصخره بیت المقدس

۰ نظر