دنیا مدنی در طوفان آلمان که نه راه پس داشت نه راه پیش

دنیا مدنی در طوفان آلمان که نه راه پس داشت نه راه پیش

۰ نظر