شاهکار دختر ایرانی ، مهسا در دره‌ای با ارتفاع ۱۰۲ متر روی طناب ، از دره عبور کرد

شاهکار دختر ایرانی ، مهسا دختر ایرانی در دره‌ای با ارتفاع ۱۰۲ متر روی طناب راه رفت و از دره عبور کرد

۰ نظر