لحظه افتادن سوسک روی سر بازیگر زن مشهور وسط برنامه

لحظه افتادن سوسک روی سمیرا حسینی وسط برنامه حامد آهنگی را ببینید. خانم بازیگر از ترس سکته کرد.

۰ نظر