سوریلند - استاد غارگوز

در این قسمت از سوریلند کنایه به بی هنرانی است که عده ای او را تشویق می کنند را می بینید.

سوریلند
۰ نظر