مسخره کردن یک پیرمرد فقیر توسط وزیر بهداشت!

شوخی های بد وزیر بهداشت با یک پیرمرد که توانایی پرداخت هزینه های فیزیوتراپی را ندارد.

 

وزیر بهداشت
۰ نظر