شوخی رضا رشیدپور به نحوه خوانندگی شهاب مظفری!

اظهار نظر رشیدپور را راجع به شهاب مظفری خواننده ببینید و بشنوید.

رضا رشیدپورشهاب مظفری
۰ نظر