برخورد تند محمدرضا گلزار با شرکت کننده برنده باش درباره مبلغ جایزه اش!

برخورد تند محمدرضا گلزار با شرکت‌کننده برنده باش در مورد محل خرج جایزه اش!

محمدرضا گلزاربرنده باش
۰ نظر