کنایه ی تند کیهان ملکی به مسئولین

کنایه ی بسیار تند کیهان ملکی به مسئولین کشور به خاطر کشور داری

سلبریتی
۰ نظر