خرمای کیلو 42 هزار تومان صدای خانم مجری را در آورد

کنایه ی تند نجمه جودکی به قیمت بسیار بالای خرما

سلبریتی
۰ نظر