اقدام عجیب یک داماد در شب عروسی در قبال عروس!!

یک داماد آذربیاجیانی در شب عروسی اش تماشای مسابقه بوکس را به مرامس ترجیح داده و بی تفاوتی اش نسبت به عروس باعث انتقاد کاربران فضای مجازی شده است .

عروسی
۰ نظر