صدا کردن ملانیا به سبک حیوان خانگی توسط ترامپ

این حرکت رئیس جمهور آمریکا با واکنش انتقادی کاربران آمریکایی مواجه شد. آنها این سبک از صدا کردن را به صدا کردن حیوان خانگی تشبیه کردند!

۰ نظر