شیوه متفاوت اعلام خطر کرونایی در سطح شهر اصفهان

 شیوه متفاوت اعلام خطر در سطح شهر اصفهان/ موزیک پیروزی همراه با چندموتورسوار با لباس قرنطینه!

۰ نظر