اکبر عبدی از اعتیاد به تریاک و پاک شدنش گفت

اکبر عبدی گفت: بعد از 25 سال اعتیاد را ترک کردم و حالا می فهمم خانواده دارم.

۰ نظر