شوخی ظریف با خبرنگاری که زبان انگلیسی با او صحبت کرد
۰ نظر