حرکات عجیب جو بایدن هنگام سخنرانی همسرش در یک مدرسه راهنمایی

ویدیویی از حضور جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی همسرش در یک مدرسه راهنمایی در واشنگتن منتشر شده که در آن رئیس جمهور آمریکا حرکات عجیبی را از خود نشان می‌دهد.
در حالی که جیل بایدن در مورد «ترکیبی از احساسات» در شروع هر سال تحصیلی صحبت می‌کرد، رئیس جمهور آمریکا دستش را به طرف صورتش بلند کرد، تا سایه بانی روی چشم هایش برای دیدن چیزی در مکانی دورتر باشد. در ادامه بایدن محل را ترک کرد و اندکی بعد با سرگردانی به محل سخنرانی بازگشت.

۰ نظر