امیرخسرو عباسی همسر بهاره رهنما با هلی کوبتر بر سر مزار مادرش رفت

امیر خسرو عباسی همسر بهاره رهنما نوشت :


امروز اینگونه به زیارت قبر مادرم رفتم‌‌. ‌‌

‌شادی روح مادران آسمانی شاد

۰ نظر