احساسات این زن خلبان نسبت به کاپیتانی را ببینید

خلبان زن ایرانی: مسافران به فرزندانشان نشانم می دهند که یک خانم خلبان هواپیما هستند و این یک ساختارشکنی خوب بو؛ از بچگی دنبال هواپیما می دویدم.

همچنین کاپیتان زهرا شریعتی افزود: از مسافران انرژی مثبت دریافت می کنم.

۰ نظر