کاربرد کلمه « خَره » در اصفهان از زبان کمدین اصفهانی در برنامه عصر جدید
۰ نظر