اشتباه جالب عمو پورنگ ، وقتی غیرمنتظره هنگام افطار وارد یک جمعی میشه !

عموپورنگ نوشت :

لطفا اگر این ایام افطاری جایی دعوت میشید حواستون باشه اشتباهی جای دیگه ای وارد نشید
آدرس رو دقیق نگاه کنید و حتما اسم صاحب مجلس رو یادتون نره.

۰ نظر