سرگرمی جالب و با تکنولوژیِ عصر جمعه عمو پورنگ و ننه قلی مادرش !

عمو پورنگ نوشت :

سرگرمی عصر جمعه من و ننه قلی همین فیلتر بازیهاست ..

امان از دست تکنولوژی !

آخ ببخشید فارسی را پاس بداریم :

فن آوری ..

۰ نظر