عبدالله روا: حاضر بودم شمر بشم ولی اسب سوار شم!

عبدالله روا: حاضر بودم شمر بشم ولی اسب سوار شم!

۰ نظر