یه زمانی فرق سی هزار تومان و سی تومان در این حد بود!

یه زمانی فرق سی هزار تومان و سی تومان در این حد بود!

۰ نظر