وقتی عزراییل سنگ تموم میزاره ولی خدا نمیخواد !!

وقتی عزراییل سنگ تموم میزاره ولی خدا نمیخواد

۰ نظر