خشم فرهاد مجیدی در امارات و ترک نشست خبری

فرهاد مجیدی بعد از بازی در نشست خبری بازی با البطائح به شدت از قضاوت های داور عصبانی بود. سرمربی سابق استقلال در ابتدای صحبت هایش گفت: من در جایی که عدالت رعایت نمی شود، صحبتی ندارم

۰ نظر