وضعیت روستای زلزله زده تپه باشی خوی پس از یک هفته

وضعیت روستای زلزله زده تپه باشی خوی پس از یک هفته

۰ نظر