چرا روز اول اخراج شدی ؟

- چرا روز اول اخراج شدی ؟

+ هیچی، احمقا الکی اخراجم کردن!

۰ نظر