حادثه‌ساز شدن لباس تیره عابر پیاده

پوشش تیره عابر پیاده و دید کمتر راننده در شب، همچنین توجه نکردن راننده در تقاطع ۲۵ آبان شهر اصفهان، منجر به حادثه شد.

۰ نظر