شرایط پیروز یوزپلنگ محبوب ایرانیان اندکی بهتر شده است!؟

بیمارستان دامپزشکی مرکزی فیلمی جدیدی از «پیروز» را با عنوان آخرین شرایط پیروز منتشر کرده است.

رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی: شرایط «پیروز» نسبت به روزهای اول بستری بهتر شده اما هنوز ناپایدار است.

۰ نظر