صحبت های مدیر شبکه سه درباره عادل فردوسی پور

مطالبات فردوسی پور پرداخت شده است

مدیر شبکه سه: آقای فردوسی پور به فعالیتش در این شبکه ادامه داده و مطالبات وی هم پرداخت شده است

۰ نظر