احترام به بزرگترها واجبه !! حتی در مترو و اتوبوس !

احترام به بزرگترها واجبه !! حتی در مترو و اتوبوس !

مترو
۰ نظر