وقتی قصد ادامه تحصیل داره و یا پای یه خواستگار پولدار در میونه !

وقتی قصد ادامه تحصیل داره و یا پای یه خواستگار پولدار در میونه !

۰ نظر