چیزی که ننم موقع قالی شویی ازم میخواد، ولی من نمیتونم

چیزی که ننم موقع قالی شویی ازم میخواد، ولی من نمیتونم

۰ نظر