راهی به سوی دنیای هوشمند با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا در سال 1994 به وجود آمدند و شرکت های نوپای ایران سرمایه گذاری در زمینه اینترنت اشیا انجام دادند.

۰ نظر