دزدی از ماشین خواهر زاده لاله اسکندی در یک دقیقه

آقای دزد حتی زحمت پياده شدن از موتور رو به خودش نداد. این دزدی وسط روز در مرکز شهر از ماشین خواهرزاده من اتفاق افتاده.

۰ نظر