شعرخوانی حماسی خواهر مسیح علی نژاد و اعلام برائت از خواهرش

شعر خواندن خواهر مسیح علی نژاد در مراسم و تجمع دختران آفتاب . خانواده مسیح علینژاد از وی برائت جستند.

مسیح علی نژاد
۰ نظر