شوخی جناب‌ خان با دستشویی رفتن پژمان منتظری در جام‌جهانی

 شوخی جناب‌خان با علت بازی نکردن پژمان منتظری در جام‌جهانی

جناب خان
۰ نظر