مادر نعیمه نظام دوست از دوستی اش با پرندگان و حیوانات می گوید

نعیمه نظام دوست نوشت :

آدم ندیده عاشق دلبر نمی‌شود
کشتی بدون آب شناور نمی‌شود
دلبر زیاد بوده و اما در این میان
هر دلبری که حضرت مادر نمی‌شود
مادرم به من مهرباني رو ياد داد چون از هر مهرباني مهربانتر است .
مادرم عشق است و عاشقي رو به من ياد داد.
مادرم به من ياد داد با حيوانات و هر موجود زنده اي مهربان باشم .
مادرم معلم من است ، صبوري و بخشش و گذشت رو به من ياد داد و كاش بتونم مثل ايشون صبور و آرام باشم .
صداي خنده هاي مادرم بهترين موسيقي است كه هر لحظه ميشنوم و گوش مرا نوازش ميكند .
#بمون براي من مادرم

۰ نظر