ویدیویی که سوسن پرور برای نبودن پدرش منتشر کرد

هفده سال داشتمت و امسال بیست و نهمین سال است که ندارمت . سالهاست نبودنت از بودنت بزرگتر شده . پدر

۰ نظر