غوغای یاسمین معاوی در سکانسی از سریال گیل دخت که شوکه می شوید

حرف هایی است که نه گفتن دارد نه ننگفتن رنج کشیدم، اموختم ، تغییر کردم .

۰ نظر