بهترین کتاب تاریخی برای شروع مطالعه کدام است؟

پیشنهاد مهمان برنامه کتاب باز برای شروع مطالعه در حوزه تاریخ ایران و جهان به طوری که مارا دل زده نکند.

۰ نظر