دستفروشی کردن رتبه اول کارشناسی ارشد اقتصاد در متروی تهران!!

مصاحبه با رتبه اول کارشناسی ارشد اقتصاد که در مترو دستفروشی می کند .

۰ نظر