صحبت های افسانه بایگان از حذف شدنش از سینما بعد از سفر اربعین !

 پس از سفر اربعین بخشی از جامعه هنری من را کنار گذاشت و کارهایی را که قرار بود انجام دهم را لغو کردند.

۰ نظر