مرتضی حیدری از پشت پرده گفت‌وگوهای سیاسی تلویزیون می‌گوید

به مردم بگویید تلویزیون فقط یک پخش کننده است، حتی زمان و محتوای مصاحبه هم به ما گفته می‌شود.

۰ نظر