خوش شناسی این زن در حادثه متروپل آبادان از زبان خودش

ویدیویی از خانم آبادانی که روز حادثه ریزش ساختمان، نجات پیدا کرد.

۰ نظر