عصبانیت شدید و داد و فریاد یک زن سر نمکی وزیر بهداشت

 

عصبانیت شدید و داد و فریاد یک زن سر دکتر نمکی وزیر بهداشت در بازدید از یک بیمارستان

 
وزیر بهداشت
۰ نظر