لب زدن خواننده و گیر کردن سی دی؛ سوتی خجالت آور صدا و سیما!

سوتی بسیار زشت صدا و سیما .

لب زدن خواننده و گیر کردن سی دی! 

۰ نظر