عصانیت شدید نمکی وزیر بهداشت از رئیس یک بیمارستان

دکتر نمکی وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان امام علی رودان درباره اهمال در رسیدگی به وضعیت
یک بیمار رئیس بیمارستان را توبیخ کرده

وزیر بهداشت
۰ نظر