خارپشتی که یک تنه حریف چند شیر شد!

چند شیر کنجکاو که با محاصره یک خارپشت درصدد شکار این حیوان خطرناک بودند.

۰ نظر