اگه کوالا ها مدرسه میرفتن ! سه ماه تحصیل ، نه ماه استراحت !

کوالاها در بیشتر روز بی حرکت هستند - حتی اگر نخوابند، تا 18 ساعت در روز بی حرکت می نشینند.

۰ نظر